Zarządzenie Nr 91/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 15:08
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 15:10
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 91/2010 r.
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 24 maja 2010 r.


w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa.

Na podstawie art.49 c ustawy z dnia 27 wrzesma 1990 r. o wyborze Prezydenta
RP
/ tekst jednolity Dz.U. z 20łD r. Nr 72 poz.467./, oraz art.33 ust.3 ustawy z dnia 8
marca 1990 r
. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591
ze zm
./

zarządzam co następuje:

§ 1

Upoważniam Pana mgr Ryszarda Niejadlika, Kierownika Referatu Spraw
Obywatelskich i Administracyjno Gospodarczych, oraz Panią mgr Grażynę Kopeć
Kierownika Referatu Organizacji i Spraw Społecznych do sporządzania aktów
pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.

§3

 

 

                 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń