Zarządzenie Nr 90/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 15:02
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 15:05
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 90/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia
24.05.2010 r.

 
 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/09 Burmistrza Starego Sącza, z dnia 30
czerwca 2009 r.

Na podstawie art.33 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ l

W załączniku do Zarządzenia Nr 129/09 Burmistrza Starego Sącza, z dnia 30 czerwca
2009 r
. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
wprowadza się następujące zmiany:

1.     w § 22 w pkt.7 w miejsce kropki stawia się przecinek, a po przecinku dodaje
się: "wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, oraz załatwianie spraw
związanych z udzielaniem pełnomocnictw do głosowania."

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń