Zarządzenie Nr 88/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 14:39
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 14:42
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 88/10
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
zdnia 19.05
.2010r.

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Stary Sącz.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,.."poz. 1591, z późno zm.) i art. 25 ust. l, ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), zarządza
się co następuje:

§1

Przeznaczam do wydzierżawienia nieruchomość gruntową położoną w Starym czu
wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zar
ządzenia.

§2

Wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w wykazie nastąpi w drodze bezprzetargowej na
rzecz dzierżawcy. Ustala się czynsz dzierżawy w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt
złotych 00/100) rocznie + podatek V A T.

§3

Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu przy ul. Batorego 25. Informacje o wywieszeniu
wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogło
szenie
w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu.

§4

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

§6


 

                         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik