Zarządzenie Nr 87/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 14:37
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 14:38
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 87/2010

Burmistrza Starego Sącza z dnia 19.05.2010 r

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/09 z dnia 24 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 31 oraz art.33 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142 poz
.1591 ze zmianami)

        zarządzam co następuje;                        ,

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 122/09 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 czerwca 2009 r w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 150/08 z dnia 29 lipca 2008 r w sprawie powołania Gminnej Komisji ds
.
Szacowania Skutków Spowodowanych przez Klęski lywiołowe

§ 1 otrzymuje brzmienie:

,,§ 1. Powołuję Gminną Komisję ds. Szacowania Skutków Spowodowanych przez Klęski
lywiołowe , zwaną dalej Komisją w składzie
:

1)mgr inż. Paweł Dybiec                    - Przewodniczący Komisji

2)mgr Ryszard Niejadlik                     - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3)Kazimierz Nakielski                               - członek Komisji

4)mgr inż. Marta Gajewska                       - członek Komisji

5)mgr Barbara Porębska                         - członek Komisji

6)Magdalena Orłowska                             - członek Komisji

7)Maria Dominik                                      - członek Komisji

8)mgr inż. Elżbieta Migacz                        - członek Komisji

9)Andrzej Rybarski                                   - członek Komisji

10)mgr inż. Tadeusz Pasiut                       - członek Komisji

11)mgr Agnieszka Cygan                         - członek Komisji

12)Elżbieta Puch                                      - członek Komisji

13)mgr Marcin Sułkowski                         - członek Komisji

14)Joanna Padula                                    - członek Komisji

15)mgr Artur Kotas                                  - członek Komisji

16)inż Bonifacy Wolak                           - członek Komisji

17)    mgr inż.arch.Jolanta Wąsik - członek Komisji

18)    mgr inż. Wiesław Sasak - członek Komisji

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń