Zarządzenie Nr 86/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 14:30
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 14:35
autor dokumentu: Joanna Orłowska

                                               Zarządzenie Nr 86/2010
                                              Burmistrza Starego Sącza
                                                 z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych

 

i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Miejskim w Starym
Sączu.

 

Na podstawie art.36 oraz art.7 pkt.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r
. Nr 101 poz.926 ze zm.), w związku z §3, §4 i §5
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004
r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informat
yczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024) zarządzam co następuje
:

 

§ 1

 

Wprowadzam Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie
Miejskim w Starym Sączu wraz z Instrukcją Zarządzania Systemem Informat
ycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik do niniejszego
zarządzenia.

 

§2

 

Ustanawiam Panią Helenę Piętka Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie.

 

§ 3

 

Ustanawiam Panią Annę Pierzga-Belską Administratorem Systemu Informatycznego
w Urzędzie
.

 

§4

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.

 

§ 5

 

Traci moc Zarządzenie Nr 287/09 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 grudnia 2009 r. w
sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych
i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

                                                                              § 6

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010r.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń