Zarządzenie Nr 85/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 14:24
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 14:28
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 85/2010  

Burmistrza Starego Sącza

z dnia  19.05.2010r.


 

w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie Stary Sącz.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późno zm.) art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Nr 180, poz. 1493 z późno
zm.) oraz Uchwały
Nr L VIII/62111
O Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie przyjęcia Programu Ochrony
Ofiar Przemocy na Rok 2010.

Zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w składzie:

••

1)     Pan Krzysztof Chochliński nadkom. Komisariat Policji w Starym Sączu

2)     Pan Wacław Fetko dzielnicowy Komisariat Policji w Starym Sączu

3)     Pan Dariusz Tokarz dzielnicowy Komisariat Policji w Starym Sączu

4)     Pan Adam Gromala dzielnicowy Komisariat Policji w Starym Sączu

5)     Pan Łukasz Żarecki dzielnicowy Komisariat Policji w Starym Sączu

6)     Pan Jerzy Pilecki Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Starym Sączu

7)     Pan Leszek Misiewicz Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Starym

Sączu

8)     Pani Małgorzata Koszyk Pedagog Gimnazjum w Starym Sączu

9)Pani Grażyna Kałuzińska Pedagog Szkoła Podstawowa w Starym Sączu
10)
Pani Agnieszka Bulzak - Kalina Sąd Rodzinny: Kurator dla Dorosłych
II)
Pan Ryszard Zaremba Sąd Rodzinny: Kurator ds. Rodzinnych

12) Pan Julian Wajda Lek. Rodzinny Starosądecki NZOZ ESKULAP Spółka z 0.0.
w Starym Sączu

13) Pani Magdalena Kuźmiak Pracownik Socjalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym
Sączu.

Lider zespołu: Pan Jerzy Pilecki

§2

               Organizację pracy Zespołu określa Regulamin stanowiący załącznik do mniejszego
Zarządzenia.
                
                                                                                         §3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym
Sączu.
 
                                                                                     §4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
BURMISTRZ
 
mgr Marian Cycoń