Zarządzenie Nr 58/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 14:13
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 14:16
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 58/10

                                                          Burmistrza Starego Sącza - Szefa Obrony Cywilnej

                                                                                  z dnia 15 kwietnia 2010

                                                                       

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu
Systemu Wykrywania i Alarmowania
.

 

Na podstawie art. 17, ust.6 i 7, ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedno Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz.2416 z źno
zm.) oraz
§ 3 pkt. 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju szefów obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), Zarządzeń Szefa Obrony Cywilnej - Wojewody
Małopolskiego Nr 350/02 z dnia 20.11.2002 i Nr 279/03 z dnia 28.08.2003 r
. w sprawie organizacji
systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa małopolskiego oraz Planu Działania
Województwa Małopolskiego w zakresie obrony cywilnej, zarządzania - reagowania kryzysowego
,
spraw obronnych z dnia 27.11.2009 roku, zarządza się co następuje:

 

§ 1. Ustala się na dzień 15 kwietnia 2010 roku w godzinach 16.00 do 20.00 termin
przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Stary Sącz.

 

§ 2. W treningu udział biorą jednostki organizacyjne systemu wykrywania
i alarmowania gminy:

1)      Drużyna Wykrywania i Alarmowania;

2)      Punkty alarmowania w: OSP Stary Sącz, OSP Barcice, OSP Wola Krogulecka,

OSP Przysietnica , OSP Moszczenica Wyżna, OSP Moszczenica Niżna, OSP Gołkowice
Górne, OSP Gaboń.

 

§ 3. W ramach treningu w dniu 15 kwietnia 2010 roku o godzinie 19.00 uruchomić
system alarmowy na terenie gminy Stary Sącz. Sygnał alarmowy: Alarm o klęskach
żywiołowych i zagrożeniach środowiska - dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

 

§ 4. Gotowość do treningu osiągnąć w dniu 15 kwietnia 2010 roku.

 

§ 5. Trening przeprowadzić zgodnie z Planem Przeprowadzenia Treningu.

 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich
i Administracyjno - Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 
          

          § 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                      BURMISTRZ

 

                                                               mgr Marian Cycoń