Zarządzenie Nr 57/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 14:05
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 14:07
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 57/2010  

                                                                              BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 15.04.2010r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana S. K. zam. (…).

Na podstawie art .. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z pnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz.
1593 z późniejszymi zmianami!, zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp. dla Pana S. K. zam. (…)
  w ramach pomocy socjalnej
.

§2

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Panu S. K.

§3

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń