Zarządzenie Nr 45/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 14:01
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 14:02
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 45/10

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

                                                               z dnia 25 marzec 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz w
związku z
§ 1 ust.3 Wytycznych Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 marca
2008 roku w sprawie innych miejsc przystosowanych do startu i lądowań statków
powietrznych, o których mowa wart. 93 ust
.1 ustawy - Prawo lotnicze (Dz.U. z 2006 r. Nr
100,poz.696, z późno zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na lotnicze wykorzystanie terenu położonego w Starym
Sączu działka nr 3996 nr KW 64375 ( boisko sportowe KS SOKÓŁ) będąca własnością
Gminy Stary Sącz.


                              § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

                                                                                 BURMISTRZ

                                                                              mgr Marian Cycoń