Zarządzenie Nr 78/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 13:26
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 13:41
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza
Nr 78/10

z dnia 14 maja 2010 roku


 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publ
icznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 Burmistrz Starego
Sącza zarządza co następuje
:

§ 1

1.       Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 41.701,17. , jak w załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzenia
.

2.       Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 41.701,17 ,jak w załączniku Nr 2 do
niniejszego zarządzenia
.

3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami
,jak w załączniku Nr 3 do
niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                      BURMISTRZ

                                   mgr Marian Cycoń

Załącznik