Zarządzenie Nr 73/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 13:21
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 13:23
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza
Nr 73/10

z dnia 12 maja 2010 roku

 
                          w sprawie: uchylenie zarządzenia Burmistrza Starego Sącza Nr 65/10
                     z dnia 29 kwietnia 2010 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U
. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zrn.), art.247 ust 1 i art. 257 ustawy z dnia 27
sierpn
ia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 i oraz § 12 ust 1 pkt.
3 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr LIII /580/09 z dnia 07 grudnia 2009 Burmistrz
Starego Sącza zarządza co następuje
:

§ 1

Uchyla się zarządzenie Burmistrza Starego Sącza Nr 65/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gm
iny Stary Sącz na 2010 rok

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy Stary Sącz.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń