Zarządzenie Nr 72/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 13:16
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 13:20
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza

                                                    Nr 72/10

                                                                          z dnia 07 maja 2010 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy
Stary Sącz na 2010 rok w związku z uchwałą Nr LV/598/10 Rady Miejskiej w Starym
Sączu z dnia 15 lutego 2010 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 art.257 pkt. 3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje
:

§ 1

W zarządzeniu Nr 23 /2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza się następujące
zmiany:

1. W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na

2010 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia .
.2. W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2010 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

                                  §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik