Zarządzenie Nr 70/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 12:49
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 12:52
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza
Nr 70/10

z dnia 06 maja 2010 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 ust.1 pkt. 3
Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr L111/580109 z dnia 07 grudnia 2009 roku Burmistrz

Starego Sącza zarządza co następuje:

 

§ 1

1.       Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy , jak w załączniku Nr 1
do niniejszego zarządzenia.

2.         Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy , jak w załączniku Nr 2

do niniejszego zarządzenia.

3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami ,jak w załączniku Nr 3 do
niniejszego zarządzenia.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik