Zarządzenie Nr 67/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 12:15
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 12:17
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 67/2010 r.

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 29.04.2010 r.

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142". poz. 1591, z późno zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze
zmianami) ,zarządza się co następuje:

§1

Przeznaczam do wydzierżawienia nieruchomości gruntowe położone w Starym Sączu
wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§2

Wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w wykazie nastąpi w drodze bezprzetargowej na
rzecz dzierżawcy.

§3

Wykaz o którym mowa w § l, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszw
siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu przy ul. Batorego 25. Informacje o wywieszeniu
wykazu podaje się do publ
icznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

§5

                            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                   mgr Marian Cycoń

Załącznik