Zarządzenie Nr 65/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 12:12
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 12:15
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza
Nr 65/10

z dnia 29 kwietnia 2010 roku


 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz
. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i art. 257 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 i oraz
§ 12 ust 1 pkt.
3 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr LIII /580/09 z dnia 07 grudnia 2009 Burmistrz
Starego Sącza zarządza co następuje
:

§ 1

1.      Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, jak w załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia
.

2.       Dokonać zmian w udzielonych dotacjach w 2010 roku z budżetu gminy podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, jak w załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3

                         
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik