Zarządzenie Nr 63/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 12:02
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 12:07
autor dokumentu: Joanna Orłowska

                                   Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza
                                                      Nr
63/10

                                z dnia 27 kwietnia 2010 roku

                 
 

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz
na
2010 rok w związku z uchwałą Nr LVIII/ 625/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia

26 kwietnia 2010 roku o zmianie ucl1wały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej
w Starym Sączu Nr LV /598/10 o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010 Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:

§ 1

W zarządzeniu Nr 23 /2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wykonania
uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

            1. W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzeni

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

                                                          §3

                                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                         BURMISTRZ

                                                                     mgr Marian Cycoń

    Załącznik