Zarządzenie Nr 56/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 11:51
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 12:10
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 56/2010 r.

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 15.04.2010 r.

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Stary Sącz.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późno zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz
. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), zarządza
się co następuje:

§1

Postanawia się wydzierżawić części nieruchomości gruntowej, położonej w Starym Sączu,
oznaczonej numerem ewidencyjnym 1824 o pow. 0.018ha (180 m2), na okres od 15 maja 2010
- 30.09.2012 r. Panu: Piotrowi Filipek z przeznaczeniem na cel- sezonowego ogródka letniego
wymienionego w wykazie stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w wykazie nastąpi w drodze bezprzetargowej na
rzecz dzierżawcy. Ustala się czynsz dzierżaw
y w wysokości 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc
dwieście złotych 00/100) miesięcznie+ podatek VAT

§3

Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu przy ul
. Batorego 25. Informacje o wywieszeniu
wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu.

§4

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik