Zarządzenie Nr 55/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 11:48
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 11:50
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 55/2010

                                                                                 Burmistrza Starego Sącza

                                                                  z dnia 13 kwietnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2001
L Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy
- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2007 r
. Nr 223 poz. 1655)
zarządzam co następuje:

 

§l.

W związku z koniecznością przepr?,wadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

 

Odbudowy drogi gminnej nr 294267K "Mostki-Wieś" w Mostkach.
powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

            l. mgr inż. Elżbieta Migacz                                         - Przewodniczący

           2.inż. Paweł Zaremba                                                - Sekretarz

           3.mgr Natalia Hutnik                                                  - Członek

           4.Kazimierz Nakielski                                                 - Członek

 

§2

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są
w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

§3

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego w dniu
05.05.2010r w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

 

§4

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń