Zarządzenie Nr 51/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 11:40
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 11:47
autor dokumentu: Joanna Orłowska

                                                   Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza

                                                 Nr 51/10

                                                          z dnia 31 marca 2010 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz
na 2010 rok w związku z uchwałą Nr LVII/614/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca
2010 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej
w Starym Sączu Nr LV /598/10 o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010 Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:

 

                                                                                         § 1

 

W zarządzeniu Nr 23 /2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wykonania
uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany
:

 

1.       W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzen
ia

                          §2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.

 

                                                                         §3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                            BURMISTRZ

                                            mgr Marian Cycoń

Załącznik