Zarządzenie Nr 50/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 11:36
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 11:39
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza
                        
Nr 50 /10

z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 i oraz § 12 ust 1 pkt. 3 Uchwały Rady
M
iejskiej w Starym Sączu Nr LIII /580/09 z dnia 07 grudnia 2009 Burmistrz Starego Sącza zarządza
co następuje
:

§ 1

Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, jak w załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik