Zarządzenie Nr 48/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 11:27
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 11:30
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza
                      Nr 48/10

z dnia 30 marca 2010 roku


w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz
na 2010 rok w związku z uchwałą Nr LV/598/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 lutego
2010 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
        (Dz. U
. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zrn.), art.247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 12 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej
        w Starym Sączu Nr LV /598/10 o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010 Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 23/2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wykonania
uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany
:

1.      W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                     2. W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok
      wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni

§2

             Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

                         §3

                                       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                     BURMISTRZ

                                                                                mgr Marian Cycoń

Załącznik