Zarządzenie Nr 47/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 11:26
autor dokumentu: Joanna Orłowska

        Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza·
                              Nr 47 /10

z dnia 30 marca 2010 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

 

Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza zarządza co
następuje
:

 

                                                          § 1

 

1.       Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy , jak w załączniku Nr 1
do niniejszego zarządzenia.

2.       Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy , jak w załączniku Nr 2
do niniejszego zarządzenia
.

3.       Dokonuje się Zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami
,jak
w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia
.

                                                             §2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                            BURMISTRZ

                                                       mgr Marian Cycoń

 

Załącznik