Zarządzenie Nr 42/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 10:42
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 11:31
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza
                       Nr 42 /10

z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje:

§ 1

 

       1.      Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy , jak w załączniku Nr 1
           do niniejszego zarządzenia
.
      2.   Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy , jak w załączniku Nr 2
           do niniejszego zarządzenia
.
       3. Dokonuje się Zmian w dochodach  wydatkach związanych z realizacją zadań

           z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami ,jak
          w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia
.

                                                         

                                                                          §2

          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik