Zarządzenie Nr 36/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 10:38
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 11:32
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 36/2010

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U
. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późno zm.) oraz art. 19 ust.l i 2 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr
223 poz. 1655)
zarządzam co następuje:

§ l.

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie
zapytania o cenę na:

Dostawę notebooka, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek, zestawów komputerowych
oraz pakietu Office do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:


 
           1.  Magdalena Orłowska Przewodnicząca

2.  Anna Pierzga-Belska- Sekretarz

3.  Alfreda Wastag- Członek

                                                                       § 2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 22 marca 2010 r.
w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

                              § 3.

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

                            § 4.


 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

   BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń