Zarządzenie Nr 34/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 10:30
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 10:33
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 34/2010

Burmistrza Starego Sącza z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.

Na podstawie arU3 ust.J ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz,U, z 2001 r
. Nr 142 poz,1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.l i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz
.,U, z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam co następuje:

§ 1.

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie
przetargu nieograniczonego na :

Remont budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Barcieach - wymiana
dachu

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

l. Bonifacy WOLAK- Przewodniczący

2.  Magdalena ORŁOWSKA- Członek

3.  Elżbieta PUCH- Sekretarz

                                                                         § 2.

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 31 marca 2010 r.
w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 4.

                         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń