Zarządzenie Nr 32/10

rok 2010

 
data publikacji:  29-07-2013 | 10:23
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 10:30
autor dokumentu: Joanna Orłowska

  Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza

                                                                         Nr 32/10           

                                                  z dnia 16 marca 2010 roku


 

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz
na 2010 rok w
związku z uchwałą Nr LVI 598 I 10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15
lutego 2010 roku o zmianie
uchwały budżetowej na 2010 rok.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 art.249 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 i oraz § 12 ust 1 pkt.
Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr LIV /5 /10 o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010
Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje
:

§ 1

W zarządzeniu Nr?3 /2010 Burmistrz Starego Sącza z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie wykonania
uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010
rok wprowadza się następujące zmiany:

,

1.        W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok

wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                               2. W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2010 rok

wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni

 

                                                                     § 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

§3

                                                  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik