Zarządzenie Nr 30/10

rok 2010

 
data publikacji:  19-07-2013 | 13:32
data ostatniej modyfikacji:  19-07-2013 | 13:33
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 30/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 11
.03.2010 r.


 

w sprawie : upoważnienia pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do
reprezen
towania Gminy Stary Sącz w zebraniu sprawozdawczo-wyborcze zorganizowanym przez
W spólnotę Mieszkaniową Nie
ruchomości położonej w Starym Sączu na Osiedlu Słonecznym blok
nr5

Działając na podstawie art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm.) z a r z ą d z a ID c o n a s t ę P u je:

§ l.

Upoważniam insp. d/s ochrony środowiska i gospodarki komunalnej mgr inż. Elżbietę Migacz. do
udział
u w głosowaniu i reprezentowaniu Gminy Stary Sącz jako członka Wspólnoty
Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Starym Sączu na Osiedlu Słonecznym blok nr 5 w dniu
12.03.2010 r. w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się insp. d/s ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
mgr i
nż. Elżbiecie Migacz

§ 3.


 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń