Zarządzenie Nr 29/10

rok 2010

 
data publikacji:  19-07-2013 | 13:27
data ostatniej modyfikacji:  19-07-2013 | 13:31
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza
                         Nr 29/10

z dnia 08 marca 2010 roku

Na podstawie art. 18 a ust. 3 .ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), oraz art
.199 ust.1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz 2104
Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz oraz
sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za 2009 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Niniejsze sprawozdanie przedkłada się Przewodniczącemu Rady Miejskiej

w Starym Sączu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Zespół
w Nowym Sączu
.

§3

                         

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik  do wglądu

w Urzędzie Miejskim