Zarządzenie Nr 28/10

rok 2010

 
data publikacji:  19-07-2013 | 13:22
data ostatniej modyfikacji:  19-07-2013 | 13:26
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza
              Nr 28/10

z dnia 04 marca 2010 roku


 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 i oraz § 12 ust l pkt. 3 c Uchwały Rady
Miejskiej w Starym Sączu Nr LIII /580/09 z
dnia 07 grudnia 2009 Burmistrz Starego Sącza zarządza
co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, jak w załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy Stary Sącz

 

§3

               

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik