Zarządzenie Nr 23/10

rok 2010

 
data publikacji:  19-07-2013 | 13:18
data ostatniej modyfikacji:  19-07-2013 | 13:34
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 23/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 18 lutego 2010 roku


              w sprawie: wykonania Uchwały Budżetowej Gminy Stary Sącz na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz
. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku) oraz art. 247 ust 1, art. 249 ust 1 pkt. 1 i 2 Burmistrz Starego
Sącza zarządza co następuje
:

§ 1

Ustala się plany finansowe dochodów' i wydatków dla urzędu i jednostek budżetowych Gminy Stary
Sącz na 2010 rok zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr LV/598/10 z dnia 15 lutego
2010 roku

1.       Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2.       Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków
na 2010 rok- zgodnie z załącznikiem nr 1

§2

Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie na
2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3

§3

Postanawia się przekazać podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i
wydatków budżetu zgodnie z § 1

§4

Przekazuje się odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i stosowania
kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych określonym w załączniku nr 1 i 2
, celem przyjęcia
rocznych planów finansowych tych jednostek
.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2010 roku.

§6

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik do wglądu

w Urzedzie Miejskim