Zarządzenie Nr 8/10

rok 2010

 
data publikacji:  19-07-2013 | 13:16
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 11:16
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 8/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 11 stycznia 2010 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych
samochodu osobowego, dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im.Ady
Sari w Starym Sączu.

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U
.Nr 142 poz.1591 z późno zm.) oraz
§ 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodu osobowego, motocykli o motorowerów nie będących własnością
pracodawcy (Dz
.U.Nr 27 poz.271 z póżn.zm.)

 

Z A R Z Ą D Z A M co n a s t ę P u j e:

 

§1.

Ustalam miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne za używanie do
celów służbowych samochodu nie będącego własnością pracodawcy dla
Pani mgr inż.Mary Radziejewskiej ,w wymiarze 160 kilometrów
miesięcznie, na okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca
2010 r
.

 

§ 2.

 

Ustala się comiesięczne rozliczenie poprzez składanie oświadczenia przez pracownika ,
które powinno zawierać dane dotyczące pojazdu tj. pojemność silnika, marka, numer
rejestracyjny, oraz określać liczbę dni nieobecności pracownika w miejscu pracy wdanym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8
godzin, lub innej nieobecności, a także ilość dni w których pracownik nie dysponował
pojazdem do celów służbowych

 

§ 3.

Z osobą używającą samochód prywatny do celów służbowych zostanie zawarta odrębna
umowa która będzie podstawą rozliczania wykorzystanego limitu
.

 

§ 4.

Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca
według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

 

§ 6.

Zobowiązuje się Referat Budżetowo-Finansowy do sporządzania
comiesięcznego bilansu paliwowego samochodów Urzędu.

 

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia zlecam pracownikom Referatu Organizacji i Spraw Społecznych
oraz Referatu Finansowo
-Budżetowego.

 

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń