Zarządzenie Nr 6/10

rok 2010

 
data publikacji:  19-07-2013 | 13:05
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 11:16
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 6/2010

    
 

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U z 2001 r: Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy
- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)
zarządzam co następuje:

 

§1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy mostu na potoku Przysietnickim wraz
z odcinkiem drogi dz. nr 522, 584 w Przysietnicy.

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

4.mgr inż. Paweł Dybiec        - Przewodniczący

5.inż. Paweł Zaremba            - Sekretarz

6.mgr Natalia Hutnikiewicz - Członek

7.Kazimierz Nakielski            - Członek

 

§2

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone
w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

§ 3

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego w dniu
18.01.2009r w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

 

§4

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                                            §5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń