Zarządzenie Nr 4/10

rok 2010

 
data publikacji:  19-07-2013 | 12:58
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 11:15
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 4/2010

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2001 r
. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy
- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)
zarządzam co następuje:

 

                                                                                          §l

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

Przebudowy połączenia komunikacyjnego centrum miasta Stary Sącz z obwodnicą
starosądecką obejmująca modernizację drogi gminnej nr 294152K ul
. Pod Ogrodami,
nr 294153 ul
. Polna, nr 294191K Wielki Wygon.

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

1.mgr inż. Paweł Dybiec  - Przewodniczący

2. inż. Paweł Zaremba - Sekretarz

3.mgr inż. Elżbieta Migacz - Członek

4.Kazimierz Nakielski - Członek

 

 

§2

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone
w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

§ 3

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego w dniu 04.02.2009r w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

 

§4

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń