Ogłoszenia o rozstrzygniętych przetargach

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 
data publikacji:  03-09-2014 | 10:49
data ostatniej modyfikacji:  03-09-2014 | 13:46
data wytworzenia dokumentu:  29-08-2014
autor dokumentu: Beata Śliwa
   
Ogłoszenie o zamówieniu - Stary Sącz Realizacja programu wieloletniego: Pomoc państwa w zakresie dożywiania na okres wrzesień - grudzień 2014 - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz 1. 03.09.2014

 Stary Sącz: Realizacja programu wieloletniego: Pomoc państwa w zakresie dożywiania na okres wrzesień - grudzień 2014 - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz

Numer ogłoszenia: 185547 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 248278 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Stefana Batorego 15, 33-340 Stary Sącz, woj. małopolskie, tel. 18 446 11 52, faks 18 446 20 70.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja programu wieloletniego: Pomoc państwa w zakresie dożywiania na okres wrzesień - grudzień 2014 - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Realizacja programu wieloletniego: Pomoc państwa w zakresie dożywiania na okres wrzesień - grudzień 2014 - przygotowanie ciepłych jednodaniowych lub dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: A. Gorących posiłków jednodaniowych: CENA 100 % a/ ziemniaki lub produkty przetworzone z ziemniaków o odpowiedniej gramaturze lub zamiennik (ryż, kasza) - 200 gram, mięso - 100 gram, surówka - 150 gram, sok lub kompot - 200 ml Za danie z mięsem, jeden raz w tygodniu posiłek mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem, lub danie z makaronem itp. o minimalnej gramaturze 400 gram + sok lub kompot 200 ml. Wartość kaloryczna posiłku nie może być niższa niż 1000 kcal. Zadanie Nr I Placówka Szacunkowa ilość posiłków Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 26 Szkoła podstawowa w Przysietnicy 17 Gimnazjum w Przysietnicy 13 Szkoła Podstawowa w Popowicach 35 Klasy zerowe przy Szkole Podstawowej w Barcicach 23 Szkoła Podstawowa w Gołkowicach Górnych 28 Gimnazjum w Gołkowicach Górnych 33 Gimnazjum w Starym Sączu 25 RAZEM 200 B. Pełnego obiadu: CENA-80%, NACZYNIA CERAMICZNE - 20% zupa - 250 ml, ziemniaki lub produkty przetworzone z ziemniaków o odpowiedniej gramaturze lub zamiennik (ryż, kasza) - 200 gram, mięso - 100 gram, surówka - 150 gram, sok lub kompot - 200 ml Za danie z mięsem, jeden raz w tygodniu posiłek mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem, lub danie z makaronem itp. o minimalnej gramaturze 400 gram + sok lub kompot 200 ml. Wartość kaloryczna posiłku nie może być niższa niż 1000 kcal. Zadanie Nr II Placówka Szacunkowa ilość posiłków Szkoła Podstawowa w Barcicach 60 Gimnazjum w Barcicach 30 RAZEM 90 Zadanie Nr III Placówka Szacunkowa ilość posiłków Szkoła Podstawowa w Gaboniu 77 Szkoła Podstawowa w Skrudzinie 43 Szkoła podstawowa w Starym Sączu 70 RAZEM 190 2. Posiłki muszą posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z przepisami i wymogami sztuki kulinarnej dla żywienia zbiorowego. Zamawiający wymaga aby surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego lub dwudaniowego z uwzględnieniem niniejszej specyfikacji nie był niższy niż 3,50 zł brutto licząc w cenach hurtowych. Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu tygodnia /5 dni/ wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Zamawiający wymaga dostarczenia jadłospisów na dany miesiąc w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego. Dostarczenie/wydawanie posiłków - w godzinach umówionych z Dyrektorami Szkół. Przerwy obiadowe w szkołach: Zadanie I Placówka Przerwy obiadowe Szkoła Podstawowa w Moszczenicy 10:35-10:50 Szkoła podstawowa w Przysietnicy 11:30-11:50 Gimnazjum w Przysietnicy 11:30-11:50 Szkoła Podstawowa w Popowicach 9:45-10:05, 10:20-10:40 Klasy zerowe przy Szkole Podstawowej w Barcicach 11:20-11:35 Szkoła Podstawowa w Gołkowicach Górnych 10:15-10:30 Gimnazjum w Gołkowicach Górnych 10:15-10:30 Gimnazjum w Starym Sączu 10:15-10:30 Zadanie II Placówka Przerwy obiadowe Szkoła Podstawowa w Barcicach 11:20-11:35 Gimnazjum w Barcicach 11:20-11:35 Zadanie III Placówka Przerwy obiadowe Szkoła Podstawowa w Gaboniu 11:15-11:30 Szkoła Podstawowa w Skrudzinie 10:35-10:55 Szkoła podstawowa w Starym Sączu 11:30-11:45, 12:30-12:45 W przypadku szkół z dwoma przerwami należy dowieźć posiłek każdorazowo na każdą z przerw, w zależności od potrzeb dożywianych dzieci. W ramach realizacji zamówienia należy zapewnić posiłek w pojemnikach porcjowanych jednorazowych w szkołach występujących w zadaniu nr I oraz w przypadku gdy ofertę złoży firma cateringowa to również w zadaniu II i III. Firma cateringowa musi zapewnić również odbiór naczyń jednorazowych do utylizacji. Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany. Zmiana ilości zarówno na + jak i na - nie będzie powodować zmiany ceny posiłku ani zmiany warunków umowy. 3. Wykonawca zapewnia transport posiłków. Wykonawca zapewni transport posiłków w taki sposób aby posiłki dostarczone do spożycia posiadały wymaganą przepisami prawa temperaturę (dotyczy oferty firmy cateringowej). 4. Posiłki będą przygotowywane przez wykonawcę w obiektach lub obiekcie, dla którego jest decyzja inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania posiłków dla potrzeb żywienia dzieci oraz w przypadku oferty firmy cateringowej firma musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej oraz na transport posiłków. 5. Przygotowanie posiłków w okresie od 02.09.2014 r. do 22.12.2014 r. z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od nauki w szkole i przerw w nauce w szkole.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: zadanie I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • COLLOSSUS Jabłońska Joanna, Nawojowa 676, 33-395 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 88074,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 65530,30
 • Oferta z najniższą ceną: 65530,30 / Oferta z najwyższą ceną: 70356,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Andrzej Gorzowski Firma Gastronomiczna GORCZOWSKi Szkoła Podstawowa w Barcicach, Barcice, 33-342 Barcice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39633,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 40221,00
 • Oferta z najniższą ceną: 40221,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40221,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie III

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Stanisława Chojnacka STOŁÓWKA DZIECIĘCA, ul. Barska 8/9, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83670,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 85690,00
 • Oferta z najniższą ceną: 85690,00 / Oferta z najwyższą ceną: 85690,00
 • Waluta: PLN.

 

 

««« powrót