Ogłoszenia o rozstrzygniętych przetargach

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 
data publikacji:  29-07-2014 | 09:47
data ostatniej modyfikacji:  03-09-2014 | 13:46
data wytworzenia dokumentu:  29-07-2014
autor dokumentu: Beata Śliwa
   
Wykonanie usług szkoleniowych w 2014 roku - kursów zawodowych w ramach projektu Czas na aktywność w Grodzie Kingi współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 29.07.2014

 

Numer ogłoszenia: 252434 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 193248 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Stefana Batorego 15, 33-340 Stary Sącz, woj. małopolskie, tel. 18 446 11 52, faks 18 446 20 70.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług szkoleniowych w 2014 roku - kursów zawodowych w ramach projektu Czas na aktywność w Grodzie Kingi współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług szkoleniowych w 2014 roku - kursów zawodowych w ramach projektu Czas na aktywność w Grodzie Kingi współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pakiet I: Kurs Prawa jazdy kat. B Pakiet II: Kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B Pakiet III: Kwalifikacje na przewóz osób (osoba posiada prawo jazdy kat. D wydane w dniu 01.03.2013 i wiek powyżej 21 lat) Pakiet IV: Kurs prawa jazdy Kat. B+E - dla 1 osoby (osoba posiada prawo jazdy kat B). Pakiet V: Kurs fryzjerski Pakiet VI: Kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych Pakiet VII: Kurs kucharz małej gastronomi z elementami piekarz - ciastkarz- cukiernik Pakiet VIII: Kurs magazynier z obsługą wózka widłowego Pakiet IX: Kurs operator koparko - ładowarki Pakiet X: Kurs projektowania i aranżacji wnętrz z obsługą programu CAD DECOR PRO Pakiet XI: Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych Pakiet XII: Kurs komputerowy ECDL start Pakiet XIII: Kurs spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 135 ( MAG) Pakiet XIV: Kurs wizażu i stylizacji paznokci 1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie umowy z wykonawcą. Wykonanie usługi rozliczone będzie na podstawie faktury wystawionej po zrealizowaniu kursów. 2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zleceniodawcy lub osobom trzecim w wyniku nienależytej realizacji usługi. 3. Zamówienie wykonywane jest na terenie powiatu nowosądeckiego. Dopuszcza się wykonanie kursu poza powiatem nowosądeckim ze względu na specyfikę kursu - w takim przypadku wykonawca bierze na siebie koszty zakwaterowania i wyżywienia beneficjenta. 4. W przypadku wymogu przy danym kursie badań lekarskich i psychologicznych - Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania tych badań i zapłacenia za te badania. 5. W przypadku wymogu przy danym kursie stroju roboczego (buty, fartuch, ubranie robocze) - Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania stroju roboczego i zapłacenia za niego. 6. Wykonawcę obciążają wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi. 7. Kursy zorganizowane przez Wykonawcę, muszą się zakończyć wydaniem certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających ich ukończenie oraz nabytych podczas warsztatów umiejętności. 8. Wydane certyfikaty i zaświadczenia muszą być oznakowane logo Europejskiego Funduszu Społecznego i logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, powinny również zawierać: a) tytuł projektu b) informacje o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego c) okres realizacji kursu d) tematykę zajęć w raz z wyszczególnioną ilością godzin 9. Zaświadczenie wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 10. Wykonawcy zobowiązani jest do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu każdego kursu i przedłożenia go najpóźniej do dnia podpisania umowy, przesłania jednego kompletu materiałów do akceptacji oraz przedstawienie planu kursu. 11. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć pełną dokumentację kursów tj.: a) listy obecności potwierdzające udział uczestników w kursach. Lista obecności musi zostać sporządzona odrębnie na każde zajęcia i być opatrzona podpisem osoby prowadzącej. b) listy odbioru materiałów c) listę odbioru certyfikatów i zaświadczeń d) kserokopię certyfikatów i zaświadczeń e) ksero ankiet ewaluacyjnych f) ksero dzienników zajęć 12. Wykonawca przeprowadzając kursy zobowiązany jest do zapewnienia warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie warsztatów, w tym ubioru. 13. Wykonawca będzie realizował kursy w układzie od poniedziałku do piątku, w taki sposób, aby nie przekraczały 8 godzin zegarowych (10 godzin lekcyjnych) dziennie lub w zależności od specyfiki szkolenia i dopuszczalnej normy. Dopuszcza się ze względu na specyfikę kursu prowadzenie zajęć w soboty i niedziele. 14. Wykonawca zobowiązany jest do promowania Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) poprzez umieszczenie w miejscu odbywania warsztatów i kursów, na wszystkich materiałach związanych z przeprowadzeniem warsztatów i kursów , w szczególności na dokumentach dotyczących przebiegu realizacji warsztatów i kursów, materiałach szkoleniowych, wydawanych dyplomach, certyfikatach lub innych zaświadczeniach logo Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacji: Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Czas na aktywność w Grodzie Kingi - współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, użyte logotypy i sformułowania muszą być zgodne z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przygotowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dostępna na stronie internetowej: http://www.pokl.wup-krakow.pl 15. Wykonawca przygotowuje i przekazuje nie odpłatnie uczestnikom kursów materiały szkoleniowe składające się z: a) notatnika b) długopisu c) prezentacji szkolenia w formie papierowej d) jeżeli specyfika kursu tego wymaga to Wykonawca przekazuje również ubranie robocze, podręczniki e) na potrzeby dokumentacji projektowej jeden egzemplarz materiałów w formie papierowej oraz jeden w formie elektronicznej zostanie przekazany Zamawiającemu w celu archiwizacji i udokumentowania kursów. Wykonawca nie przekazuje Zamawiającemu ubrań roboczych. 16. Wykonawca zapewnia salę szkoleniową na terenie powiatu nowosądeckiego, w ramach kursów, z dostępem do zaplecza sanitarnego, wyposażonej w sprzęt do przeprowadzenia szkoleń: projektor multimedialny wraz z ekranem, laptop, flipcharty z kartkami papieru oraz kompletem markerów, oraz sprzęt potrzebny do przeprowadzenia zajęć praktycznych, odpowiednio doświetloną. 17. Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi kursów dostęp do bufetu kawiarnianego składającego się z: a. kawa (parzona i rozpuszczalna) bez ograniczeń b. herbata (w torebkach) bez ograniczeń c. cukier bez ograniczeń d. śmietanka bez ograniczeń e. cytryna/sok cytrynowy bez ograniczeń f. sok 0,5 litra na osobę g. woda mineralna 0,5 litra na osobę h. drobne ciasteczka 100 gram na osobę 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, podczas trwania kursów. 19. Koszty realizacji przedmiotu zamówienia obejmują zakres usług wyszczególnionych w rozdziale III niniejszej specyfikacji, które Wykonawca będzie musiał ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 20. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Kadry osób realizujących zamówienie spośród specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, dzięki którym przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z należytą starannością. 21. Wykonawca oznacza pomieszczenia, w których odbywać się będą warsztaty poprzez umieszczenie materiałów informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego przed rozpoczęciem zajęć. 22. Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji warsztatów oraz podda się ewentualnej kontroli Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie), a także udzieli stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jej żądanie. 23. Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przy posłużeniu się innymi podmiotami - podwykonawcami. Jeżeli Wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcom, to Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 24. Wykonawca natychmiastowo informuje telefonicznie Zamawiającego o nie zgłoszeniu się uczestnika na warsztaty lub rezygnacji z kursu. 25. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów metodą e- learning.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
ñZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Pakiet I - Kurs Prawa jazdy kat. B dla 8 osób
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ñETB GROUP Edward Olech, ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40699,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
ñCena wybranej oferty: 9000,00
ñOferta z najniższą ceną: 9000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12750,00
ñWaluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Pakiet II Kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B dla 5 osób
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ñETB GROUP Edward Olech, ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40699,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
ñCena wybranej oferty: 7000,00
ñOferta z najniższą ceną: 7000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10224,00
ñWaluta: PLN.
Część NR: 3   
Nazwa: Pakiet III - Kwalifikacje na przewóz osób (osoba posiada prawo jazdy kat. D wydane w dniu 01.03.2013 i wiek powyżej 21 lat).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ñETB GROUP Edward Olech, ul. Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40699,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
ñCena wybranej oferty: 4500,00
ñOferta z najniższą ceną: 4500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5700,00
ñWaluta: PLN.
Część NR: 4   
Nazwa: Pakiet IV - Kurs prawa jazdy Kat. B+E - dla 1 osoby (osoba posiada prawo jazdy kat B)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ñDoradztwo i Rozwój Katarzyna Sus, ul. Grunwaldzka 225c, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40699,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
ñCena wybranej oferty: 2050,00
ñOferta z najniższą ceną: 2050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2050,00
ñWaluta: PLN.
Część NR: 5   
Nazwa: Pakiet V - Kurs fryzjerski dla 2 osób
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ñDoradztwo i Rozwój Katarzyna Sus, ul. Grunwaldzka 225 c, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40699,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
ñCena wybranej oferty: 3100,00
ñOferta z najniższą ceną: 3100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7000,00
ñWaluta: PLN.
Część NR: 6   
Nazwa: Pakiet VI - Kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla 9 osób
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ñSądecka Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40699,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
ñCena wybranej oferty: 4089,96
ñOferta z najniższą ceną: 4089,96 / Oferta z najwyższą ceną: 11000,00
ñWaluta: PLN.
Część NR: 7   
Nazwa: Pakiet VII - Kurs kucharz małej gastronomi z elementami piekarz - ciastkarz- cukiernik dla 4 osób
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ñDoradztwo i Rozwój Katarzyna Sus, ul. Grunwaldzka 225 c, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40699,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
ñCena wybranej oferty: 4000,00
ñOferta z najniższą ceną: 4000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12800,00
ñWaluta: PLN.
Część NR: 8   
Nazwa: Pakiet VIII - Kurs magazynier z obsługą wózka widłowego dla 1 osoby.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ñStowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Reja 11, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40699,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
ñCena wybranej oferty: 1500,00
ñOferta z najniższą ceną: 1500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3095,00
ñWaluta: PLN.
Część NR: 9   
Nazwa: Pakiet IX - Kurs operator koparko - ładowarki dla 1 osoby
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ñDoradztwo i Rozwój Katarzyna Sus, ul. Grunwaldzka 225 c, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40699,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
ñCena wybranej oferty: 2700,00
ñOferta z najniższą ceną: 2700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2700,00
ñWaluta: PLN.
Część NR: 10   
Nazwa: Pakiet X - Kurs projektowania i aranżacji wnętrz z obsługą programu CAD DECOR PRO dla 1 osoby
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ñStowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Reja 11, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40699,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
ñCena wybranej oferty: 5600,00
ñOferta z najniższą ceną: 5600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5600,00
ñWaluta: PLN.
Część NR: 11   
Nazwa: Pakiet XI - Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 3 osób.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ñDom Pomocy Społecznej im. Ojca Pio, Mogilno 233, 33-326 Mogilno, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40699,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
ñCena wybranej oferty: 2997,00
ñOferta z najniższą ceną: 2997,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6450,00
ñWaluta: PLN.
Część NR: 12   
Nazwa: Pakiet XII - Kurs komputerowy ECDL start dla 1 osoby
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ñNiepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego TEB Edukacja oddział w Nowym Sączu, ul. Dunajewskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40699,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
ñCena wybranej oferty: 2689,00
ñOferta z najniższą ceną: 2689,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5061,00
ñWaluta: PLN.
Część NR: 13   
Nazwa: Pakiet XIII - Kurs spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 135 ( MAG) dla 2 osób
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ñDoradztwo i Rozwój Katarzyna Sus, ul. Grunwaldzka 225 c, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40699,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
ñCena wybranej oferty: 4000,00
ñOferta z najniższą ceną: 4000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4000,00
ñWaluta: PLN.
Część NR: 14   
Nazwa: Pakiet XIV - Kurs wizażu i stylizacji paznokci dla 1 osoby
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ñDoradztwo i Rozwój Katarzyna Sus, ul. Grunwaldzka 225 c, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40699,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
ñCena wybranej oferty: 2200,00
ñOferta z najniższą ceną: 2200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5699,00
ñWaluta: PLN.
  
««« powrót