Ogłoszenia o rozstrzygniętych przetargach

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 
data publikacji:  08-04-2014 | 14:52
data ostatniej modyfikacji:  03-09-2014 | 13:48
data wytworzenia dokumentu:  08-04-2014
autor dokumentu: Beata Śliwa
   
Dotyczy postępowania przetargowego na zadaniu pn. WYKONANIE USŁUG WSPIERAJĄCYCH DLA BENEFICJENTÓW W RAMACH PROGRANU - Czas na aktywność w Grodzie Kingi, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 08.04.2014

                                                     Stary Sącz, 08.04.2014 r.

                                                                             

                                                                                  WYKONAWCY

                                                                                  STRONA INTERNETOWA

                                                                  TABLICA OGŁOSZEŃ

 

Znak sprawy: OPS.IV-4221-EFS-P-2/2014

Dotyczy postępowania przetargowego na zadaniu pn. WYKONANIE USŁUG WSPIERAJĄCYCH DLA BENEFICJENTÓW W RAMACH PROGRANU - Czas na aktywność w Grodzie Kingi, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, iż                                 w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 9 ofert. Po ocenie ofert wybrano ofertę:

W części I - Fabryka Rozwoju Barbara Mróz 33-335 Nawojowa 819, cena 38,00 zł za godzinę.

W części II - Pracownia Psychologiczno Pedagogiczna Progress Magdalena Dudzik Rynek 12/7 33-300 Nowy Sącz, 35,00 zł za godzinę

W części III - Anna Bochyńska ul. Cyganowice 81 33-340 Stary Sącz, 38,00 zł za godzinę,

które są najkorzystniejsze po przeliczeniu punktów w kryterium oceny ofert.

Streszczenie oceny ofert:

Oferta

Wykonawca

Kryterium oceny

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

1

Studnia Psychologiczna Piotr Pietrusza ul Tymowskiego 4/8 33-300 Nowy Sącz

Cena 100%

Cz.II

59,35

Cz.II – 35,00/58,97=0,5935*100=

59,35

2

Fabryka Rozwoju Barbara Mróz 33-335 Nawojowa 819

Cena 100%

Cz.I 100

Cz.I – 38,00/38,00=1*100=100

3

Europejska Grupa Konsultingowa ul. Żwirki 1c/4 99-448 Łódź

Cena 100%

-

Wykonawca wykluczony/oferta odrzucona

4

Doradztwo i Rozwój Katarzyna Sus ul. Grunwaldzka 225 c 33-300 Nowy Sącz

Cena 100%

-

Wykonawca wykluczony/oferta odrzucona

5

Wojciech Rams oś Słoneczne 8/48 33-340 Stary Sącz

Cena 100%

77,55

Cz.I. 38,00/49,00=0,7755*100=

77,55

6

Firma Szkoleniowa Constans MKL Magdalena Konstantynowicz Lewandowska ul. Sobieskiego 10/7 77-300 Człuchów

Cena 100%

Cz.II

97,94

Cz.III

97,94

Cz.I

Wykonawca wykluczony/oferta odrzucona

Cz.II

38,00/38,80=0,9794*100=

97,94

Cz.III

38,00/38,80=0,9794*100=

97,94

7

Pracownia Psychologiczno Pedagogiczna Progress Magdalena Dudzik Rynek 12/7 33-300 Nowy Sącz

Cena 100%

Cz.II

100

Cz.II 35,00/35,00=1*100=100

8

Krajowy Ośrodek Rozwoju Społecznego ul. Sucharskiego 11/48 33-300 Nowy Sącz

Cena 100%

-

Wykonawca wykluczony/oferta odrzucona

9

Anna Bocheńska

ul. Cyganowice 81 33-340 Stary Sącz

Cena 100%

Cz.III

100

Cz.III 38,00/38,00=1*100=100

 

Z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 wykluczono następujących wykonawców:

 

1.    Europejska Grupa Konsultingowa ul. Żwirki 1c/4 99-448 Łódź cz.I, cz.II, cz.III.

2.    Doradztwo i Rozwój Katarzyna Sus ul. Grunwaldzka 225 c 33-300 Nowy Sącz cz.I, cz.II, cz.III.

3.    Firma Szkoleniowa Constans MKL Magdalena Konstantynowicz Lewandowska

ul. Sobieskiego 10/7 77-300 w części I

4.    Krajowy Ośrodek Rozwoju Społecznego ul. Sucharskiego 11/48 33-300 Nowy Sącz cz.I, cz.II

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne dla wykluczenia:

Zamawiający wezwał ww. wykonawców do uzupełnienia oferty w związku z brakiem dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym w wezwaniu do uzupełnienia.

W związku z powyższym Wykonawcy podlegają wykluczeniu na mocy art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Z postępowania na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 oraz pkt 5 odrzucono oferty następujących wykonawców:

1.    Europejska Grupa Konsultingowa ul. Żwirki 1c/4 99-448 Łódź cz.I, cz.II, cz.III.

2.    Doradztwo i Rozwój Katarzyna Sus ul. Grunwaldzka 225 c 33-300 Nowy Sącz cz.I, cz.II, cz.III.

3.    Firma Szkoleniowa Constans MKL Magdalena Konstantynowicz Lewandowska

ul. Sobieskiego 10/7 77-300 w części I

4.    Krajowy Ośrodek Rozwoju Społecznego ul. Sucharskiego 11/48 33-300 Nowy Sącz cz.I, cz.II

Uzasadnienie faktyczne i prawne dla odrzucenia ofert:

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą zgodnie z zapisami art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

Dodatkowo powyżsi wykonawcy nie wyjaśnili treści oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 3 a) w dniu 14.04.2014 r.

 

 

Wyk. B.Ś.

potwierdzenie odbioru*

Potwierdzam otrzymanie w dniu 08.04.2014 r. pisma.

Wszystkie strony są czytelne.

 

 

………………………………..

podpis

 

 

………………………………

pieczęć

 

««« powrót