Zarządzenie Nr 141/2013

rok 2013

 
data publikacji:  04-07-2013 | 07:58
data ostatniej modyfikacji:  04-07-2013 | 08:02
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 141/2013

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 02.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

  

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Przysietnicy

powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Bonifacy Wolak                                 -           Przewodniczący
  2. Wiesław Sasak                                   -           Sekretarz
  3. Marek Guc                                         -           Członek
  4. Elżbieta Puch                                     -           Członek

 

 

§ 2

Prace Komisji Przetargowej rozpoczynają się z dniem wejścia w życie zarządzenia i kończą z dniem zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.

 

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek