Zarządzenie Nr 133/2013

rok 2013

 
data publikacji:  03-07-2013 | 08:28
data ostatniej modyfikacji:  03-07-2013 | 08:49
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

 

 

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 2, § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz.978) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny, przygotowuje się Główne Stanowisko Kierowania.

 

§ 2

Główne Stanowisko Kierowania organizuje się w oparciu o infrastrukturę i zaplecze socjalno- bytowe w wyznaczonych i przygotowanych pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Starym Sączu ul. Batorego 25. Stanowisko jest czynne przez całą dobę i funkcjonuje w systemie dwuzmianowym.

 

§ 3

1. Tworzy się następującą strukturę organizacyjną Głównego Stanowiska Kierowania:

 1. Szef Stanowiska Kierowania – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych;

 2. Kierownik Zespołu Wypracowywania Decyzji – Kierownik Referatu Geodezji
  i Gospodarki Nieruchomościami,

 3. Kierownik Zespołu Analizy i Przygotowania Danych – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska;

 4. Kierownik Zespołu Wsparcia – Kierownik Referatu Organizacji i Spraw Społecznych;

 5. Kierownik Zespołu Zabezpieczenia – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych.

2. Imienną obsadę Stanowiska Kierowania określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.

   

§ 4

Przygotowanie Stanowiska Kierowania obejmuje:

 1. opracowanie dokumentacji związanej z organizacją, zabezpieczeniem pracy i zapewnieniem warunków do funkcjonowania,

 2. ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczącej gotowości Urzędu do podjęcia zadań i ich realizacji,

 3. doposażenie w urządzenia łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy organu,

 4. wyposażenie w urządzenia techniczne i sanitarne oraz sprzęt biurowy
  i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku,

 5. zorganizowanie żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku, zabezpieczenia medycznego i transportu,

 6. wyposażenie w awaryjne źródła energii elektrycznej,

 7. określenie świadczeń na rzecz obrony w zakresie przygotowania infrastruktury,

 8. zapewnienie funkcjonowania systemu ochrony Stanowiska Kierowania.

 

§ 5

1. Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych czynię odpowiedzialnym za organizację, zabezpieczenie i sprawne funkcjonowanie Stanowiska Kierowania oraz:

 1. wyposażenie Stanowiska Kierowania w niezbędny sprzęt i urządzenia, w tym środki

  łączności i środki transportowe oraz zapewnienie pomieszczeń do pracy i odpoczynku wraz z niezbędnym wyposażeniem,

 2. zorganizowanie i zapewnienie łączności na potrzeby Stanowiska Kierowania.

2. Do zadań Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych należy:

 1. zapewnienie obsady personalnej stanowiska kierowania zgodnie z opracowanym etatem,

 2. bieżąca koordynacja przedsięwzięć związanych z organizacją, a w szczególności –

  określenie trybu i zasad szkolenia pracowników wyznaczonych do pracy na Stanowisku Kierowania.

3. Zobowiązuje się Kierowników Referatów oraz pracowników Urzędu Miejskiego wyznaczonych do działania w ramach Stanowiska Kierowania – do współpracy, współdziałania oraz do udziału w szkoleniach.

 

§ 6

Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania odbywać się będzie z budżetu Gminy.

 

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych.

 

§ 8

Traci moc zarządzenie nr 270/11 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B U R M I S T R Z

mgr Jacek Lelek

Załącznik