Zarządzenie Nr 40/2013

rok 2013

 
data publikacji:  27-06-2013 | 11:57
data ostatniej modyfikacji:  27-06-2013 | 12:01
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 40/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 05 marca  2013 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz  oraz w planach finansowych budżetu

                    na 2013 rok.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz  257  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157 poz. 1240  oraz § 14 ust 1  Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XXXI /316/2013 z dnia 17 grudnia 2012 roku  Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 4/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 07 stycznia 2013 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2013 rok  wprowadza się następujące zmiany :

 

1.      W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok wprowadza się zmiany – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok wprowadza się zmiany – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.      Dokonuje się przesunięcia w wydatkach majątkowych w obrębie działu i rozdziału– jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia 

 

 
                                                                                                     § 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

                                                                                   § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik