Zarządzenie Nr 56/2013

rok 2013

 
data publikacji:  27-06-2013 | 11:41
data ostatniej modyfikacji:  27-06-2013 | 11:45
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr56 /2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 21 marca 2013 roku

  

w sprawie:      zmian w budżecie Gminy Stary Sącz  na 2013 rok

 

 

Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157 poz. 1240 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) oraz § 14
 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XXXI/316 /2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku  w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

 
§ 1

 

1.      Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik