Zarządzenie Nr 80/2013

rok 2013

 
data publikacji:  27-06-2013 | 11:13
data ostatniej modyfikacji:  27-06-2013 | 11:18
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 80/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 16 kwietnia 2013 roku

  

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz  na 2013 rok

 

Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157 poz. 1240 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

 

 § 1

 

1.     Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 248.269,00 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 248.269,00  zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik