Zarządzenie Nr 121/2013

rok 2013

 
data publikacji:  26-06-2013 | 13:50
data ostatniej modyfikacji:  26-06-2013 | 13:57
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr121/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 03 czerwca 2013 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz  na 2013 rok

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157 poz. 1240    Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.      Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik