Zarządzenie Nr 128/2013

rok 2013

 
data publikacji:  26-06-2013 | 11:39
data ostatniej modyfikacji:  26-06-2013 | 11:47
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 128/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 19 czerwca 2013 roku

  

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz  na 2013 rok w związku z uchwałą Nr XXXVII/ 434 /2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2013 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2013 rok

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.247 ust 1 i 2  oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157 poz. 1240 z późn. zm) Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 4 /2012 Burmistrz Starego Sącza z dnia 07 stycznia 2013 roku  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2013 rok  wprowadza się następujące zmiany :

1.     W znaczniku Nr 1 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok wprowadza się zmiany – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzeni 

2.     W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok wprowadza się zmiany – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni 

3.     W znaczniku Nr 3 dotyczącym  planu na zadanie majątkowe Gminy Stary Sącz na 2013 rok wprowadza się zmiany – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzeni 

                                                                                                                                  § 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

 

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik