Zarządzenie Nr 81/2013

rok 2013

 
data publikacji:  26-06-2013 | 11:11
data ostatniej modyfikacji:  26-06-2013 | 11:17
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 81/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 16 kwietnia  2013 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz  na 2013 rok w związku z uchwałą Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia  2012 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.247 ust 1 i 2  oraz art. 257 ust.1 ustawy

z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157 poz. 1240 z późn. zm) Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 4 /2013 Burmistrz Starego Sącza z dnia 07 stycznia 2013  roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok  wprowadza się następujące zmiany :

 

1.      W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się zmiany – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się zmiany – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni 

 § 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

 

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik