Zarządzenie Nr 83/2013

rok 2013

 
data publikacji:  26-06-2013 | 11:01
data ostatniej modyfikacji:  26-06-2013 | 11:05
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 83/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 23 kwietnia 2013 roku

 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz  na 2013 rok w związku z uchwałą Nr XXXV/406/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 kwietnia 2013 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2013 rok

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.247 ust 1 i 2  oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157 poz. 1240 z późn. zm) Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 4 /2012 Burmistrz Starego Sącza z dnia 07 stycznia 2013 roku  
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2013 rok  wprowadza się następujące zmiany :

1.      W znaczniku Nr 1 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok wprowadza się zmiany – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzeni 

2.      W znaczniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok wprowadza się zmiany – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni 

                          § 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

                                                                                                               § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik