Zarządzenie Nr 32/2013

rok 2013

 
data publikacji:  26-06-2013 | 09:14
data ostatniej modyfikacji:  26-06-2013 | 09:17
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr32/2013

 Burmistrza Starego Sącza

z dnia 22 lutego 2013 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz  na 2013 rok w związku z uchwałą Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.247 ust 1 i 2  oraz 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr157 poz. 1240  oraz § 14 ust 1 pkt 4 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XXXI/316/2012  w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013  Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się przesunięcia w wydatkach majątkowych w obrębie działu i rozdziału– jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia 

                                           § 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik