Zarządzenie Nr 72/2013

rok 2013

 
data publikacji:  26-06-2013 | 09:02
data ostatniej modyfikacji:  26-06-2013 | 09:07
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 72 /2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 03 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie:  przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Stary Sącz  na 2013 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.247 ust 1 i 2  oraz art. 257  ustawy
z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157 poz. 1240 oraz § 14
 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XXXI/316/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013  Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na rok 2013  polegających na przeniesieniu kwot w obrębie działu po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

                               § 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.

                                                                                                                     § 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik