Zarządzenie Nr 38/2013

rok 2013

 
data publikacji:  24-06-2013 | 11:41
data ostatniej modyfikacji:  24-06-2013 | 11:44
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE  Nr 38/2013

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

z dnia 28 lutego 2013 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

            Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 roku Nr 142, poz. 1591) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr  102, poz. 651)

zarządzam, co następuje

 

                                                                                                       § 1

Przeznaczam do wydzierżawienia, nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

                                            § 2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie  Urzędu   Miejskiego   w   Starym Sączu  przy ul. Batorego 25 oraz informacje  o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w  prasie.

 

                                           § 3

Wykonanie zarządzenia  powierza się Referatowi  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

                                                                                                     § 4

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik