Zarządzenie Nr 112/2013

rok 2013

 
data publikacji:  24-06-2013 | 10:40
data ostatniej modyfikacji:  24-06-2013 | 10:40
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 112/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 28 maja 2013 r.

 

w sprawie: powołania przedstawiciela Gminy Stary Sącz jako Organu Prowadzącego Gminne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Starym Sączu do Komisji Odwoławczej.

 

 

Działając na podstawie art. 33 ust 5 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 23.05.2013 r. poz. 594 )

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Panią mgr Grażynę Kopeć w skład Komisji Odwoławczej Gminnego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Starym Sączu kwalifikującej dzieci  4 i 3 letnie do dodatkowej grupy przedszkolnej.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek