Zarządzenie Nr 105/2013

rok 2013

 
data publikacji:  24-06-2013 | 10:37
data ostatniej modyfikacji:  24-06-2013 | 10:39
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 105/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 20.05.2013  r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowiska   dyrektora  Szkoły Podstawowej w Popowicach.

 

 

                   Na podstawie art. 36a ust. 2, w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową przeprowadzającą konkurs na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Popowicach , stanowiącą załącznik Nr 1  do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

Przewodniczącym powołanych Komisji Konkursowych jest przedstawiciel Gminy Stary Sącz Pan Kazimierz Gizicki.

 

§3

Komisje Konkursowe muszą przestrzegać zapisów zawartych w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373).

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik